Pravljična noč in dan na Žužemberškem gradu
september 21, 2017
Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne in popis nepremičnin
september 25, 2017
Prikaži vse

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na _ seji dne__.__. 2017 sprejel

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/14; v nadaljevanju: OPN) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 02/16 – OPPN v ____ 2017.

Odlok OPPN
Obrazlozitev OPPN
Izsek OPN
Pregledna situacija
Ureditvena situacija z UE
Infrastruktura