Pustno rajanje za otroke na Dvoru
februar 6, 2018
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN-2
februar 20, 2018
Prikaži vse

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za Občino Žužemberk

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI ZA OBČINO ŽUŽEMBERK

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči – verzija 1.0 je izdelan v skladu in na podlagi temeljnega načrta – državni verzija 3.0, ki ga je sprejela Vlada RS, dne 22.07.2010 in regijskega načrta zaščite in reševanja verzija 2.0, ki ga je sprejel Poveljnik CZ za Dolenjsko, dne 06.09.2013. Občinski načrt podrobno opredeljuje izvajanje ukrepov in nalog zaščite in reševanja ter pomoči, ki so v pristojnosti občine ob nesreči v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) ter ob nesrečah s čezmejnimi vplivi v jedrskih elektrarnah v tujini.

Načrt je izdelan v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. list. RS, št. 102/04 – UPB, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15) Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12 in 78/16 ) ter drugimi predpisi in strokovnimi podlagami, ki so upoštevani v temeljnem in regijskem načrtu.

V načrtu niso opredeljeni ukrepi in naloge ob drugih nesrečah z viri ionizirajočega sevanja, kot so nesreče pri transportu radioaktivnih ali jedrskih snovi, nesreče z drugimi viri ionizirajočega sevanja ali nesreče, ki bi jih povzročila strmoglavljenja satelita ali plovila na jedrski pogon. V načrt tudi ni vključena pripravljenost občine na teroristične napade z uporabo radiološkega orožja.

Klik na:

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči