Javno povabilo za uporabo večnamenskih prostorov s kulturno dvorano na Dvoru za leto 2018
januar 26, 2018
Prešernovanje
februar 6, 2018
Prikaži vse

Odločbi o ukinitvi javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (UL RS, št.  102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05, popr.), 126/07, 108/09, 57/2012 in 110/2013, 17/14 – odl. US in 9/15), v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO 

Nepremičnina katastrske občine 1439 Hinje parcela 1657/3 (ID 2834436) je na podlagi pravnomočne odločbe št. 478-5/2014-3, z dne 7. 3.  2014, javno dobro lokalnega pomena – javna cesta v lasti Občine Žužemberk.

Odvzame se status javnega dobra nepremičnini katastrske občine 1439 Hinje parcela 1657/3 (ID 2834436).

Na nepremičnini iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, matična številka: 1358383000.

Odločbi o ukinitvi javnega dobra