Popravek 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019

Popravljena je priloga 13: Prijavnica B – Stroškovnik operacije (popravljena formula za izračun predvidenih stroškov za koordinacijo in vodenje operacije in popravljena formula za izračun predvidenih stroškov promocije)

Razpisna dokumentacija s popravljeno prilogo je objavljena na spletni strani LAS STIK: www.las-stik.si

 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

1. J A V N I P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS STIK v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša do največ 417.100 evrov
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 04.03.2019 in je odprt do vključno 13.05.2019.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 13.05.2019 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 13.05.2019 do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si
Po telefonu: 07 / 34 82 103, med ponedeljkom in četrtkom med 9 in 15 uro ter v petek med 9. in 13. uro.
Zadnja vprašanja bodo možna do 10.05.2019 do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: www.las-stik.si.

V mesecu marcu vabljeni na delavnice za predstavitev javnega poziva:
sreda, 13. 3. 2019 ob 15.00  – Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 3, Kidričeva ulica 2
ponedeljek, 18. 3. 2019 ob 15.00 – Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba
sreda, 20. 3. 2019 ob 15.00 – Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26
ponedeljek, 25. 3. 2019 ob 17.00 – Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5

 

1. javni poziv EKSRP 2019