Akti

3701. Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo), Žužemberk • UL št. 66, 13. 8. 2010

3619. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk in okoljskega poročila, Žužemberk • UL št. 64, 6. 8. 2010

3618. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk, Žužemberk • UL št. 64, 6. 8. 2010

3213. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2009, Žužemberk • UL št. 57, 16. 7. 2010

2174. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk, Žužemberk • UL št. 42, 28. 5. 2010

2100. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk, Žužemberk • UL št. 41, 25. 5. 2010

2099. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk, Žužemberk • UL št. 41, 25. 5. 2010

1323. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Žužemberk, Žužemberk • UL št. 29, 9. 4. 2010

1322. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans, Žužemberk • UL št. 29, 9. 4. 2010

758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk, Žužemberk • UL št. 17, 5. 3. 2010

757. Spremembe Statuta Občine Žužemberk, Žužemberk • UL št. 17, 5. 3. 2010

 

 

2009

 

 1. 4367. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 2

Žužemberk • UL št. 98, 4. 12. 2009

 1. 4366. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 98, 4. 12. 2009

 

 1. 4012. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 91, 13. 11. 2009

 

 1. 3209. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 72, 18. 9. 2009

 

 1. 2693. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 1

Žužemberk • UL št. 54, 13. 7. 2009

 

 1. 2692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2008

Žužemberk • UL št. 54, 13. 7. 2009

 

 1. 2222. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Žužemberk • UL št. 44, 12. 6. 2009

 

 1. 2221. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 44, 12. 6. 2009

 

 1. 2220. Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Žužemberk • UL št. 44, 12. 6. 2009

 

 

2008

 1. 5798. Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 1. 5797. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 

 1. 5796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 

 1. 5795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 

 1. 5794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 

 1. 5793. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 

 1. 5792. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 

 1. 5791. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2007

Žužemberk • UL št. 126, 31. 12. 2008

 

 1. 3935. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe predelave in odlaganja ostankov komunalnih in njim podobnih odpadkov v Občini Žužemberk

ŽUŽEMBERK • UL št. 92, 30. 9. 2008

 

 1. 3934. Sklep o ceni priključnine na kanalizacijsko in vodovodno omrežje

Žužemberk • UL št. 92, 30. 9. 2008

 

 1. 3933. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 2

Žužemberk • UL št. 92, 30. 9. 2008

 

 1. 3721. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 85, 29. 8. 2008

 

 1. 3344. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

ŽUŽEMBERK • UL št. 75, 22. 7. 2008

 

 1. 3343. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk

ŽUŽEMBERK • UL št. 75, 22. 7. 2008

 

 1. 3342. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 75, 22. 7. 2008

 

 1. 3155. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Žužemberk • UL št. 71, 14. 7. 2008

 

 1. 3154. Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 71, 14. 7. 2008

 

 1. 3095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 70, 11. 7. 2008

 

 1. 1974. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Žužemberk • UL št. 44, 7. 5. 2008

 

 1. 1973. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 44, 7. 5. 2008

 

 1. 1972. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 44, 7. 5. 2008

 1. 1944. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 1

Žužemberk • UL št. 43, 5. 5. 2008

 

 1. 1943. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Žužemberk • UL št. 43, 5. 5. 2008

 

 1. 971. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 25, 14. 3. 2008

 

 

2007

 1. 6412. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

ŽUŽEMBERK • UL št. 125, 29. 12. 2007

 1. 5842. Odlok o plakatiranju v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 116, 17. 12. 2007

 

 1. 5793. Obvezna razlaga Odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 115, 14. 12. 2007

 

 1. 5792. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Žužemberk • UL št. 115, 14. 12. 2007

 

 1. 5791. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Žužemberk • UL št. 115, 14. 12. 2007

 

 1. 5790. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans

Žužemberk • UL št. 115, 14. 12. 2007

 

 1. 5789. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2006

Žužemberk • UL št. 115, 14. 12. 2007

 

 1. 5788. Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 115, 14. 12. 2007

 

 1. 4793. Sklep o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 95, 19. 10. 2007

 

 1. 4682. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni

Žužemberk • UL št. 93, 12. 10. 2007

 

 1. 4484. Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 90, 5. 10. 2007

 1. 4483. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013

Žužemberk • UL št. 90, 5. 10. 2007

 

 1. 3461. Sklep o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2007

 

 1. 3460. Sklep o začetku priprave Prostorskega načrta Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2007

 

 1. 3459. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2007

 

 1. 3458. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in odvajanju padavinske vode na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2007

 

 1. 3457. Odlok o občinskih taksah v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2007

 

 1. 2553. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza

Žužemberk • UL št. 46, 29. 5. 2007

 

 1. 1696. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008

Žužemberk • UL št. 31, 6. 4. 2007

 

 1. 1695. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007

Žužemberk • UL št. 31, 6. 4. 2007

 

 1. 1196. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Žužemberk • UL št. 23, 16. 3. 2007

 1. 1195. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 23, 16. 3. 2007

 

 1. 1194. Sklep o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2006/2007

Žužemberk • UL št. 23, 16. 3. 2007

 

 1. 97. Sklep o razveljavitvi Sklepa o vlogi za znižano plačilo vrtca

ŽUŽEMBERK • UL št. 2, 9. 1. 2007

 

 

2006

 1. 6037. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Žužemberk • UL št. 138, 28. 12. 2006

 1. 6036. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006 – rebalans 2

Žužemberk • UL št. 138, 28. 12. 2006

 

 1. 5566. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2007

Žužemberk • UL št. 132, 15. 12. 2006

 

 1. 4977. Poročilo o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje

Žužemberk • UL št. 115, 10. 11. 2006

 

 1. 4976. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

Žužemberk • UL št. 115, 10. 11. 2006

 

 1. 4975. Poročilo o izidu volitev za župana

Žužemberk • UL št. 115, 10. 11. 2006

 

 1. 3811. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 86, 11. 8. 2006

 

 1. 3356. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 76, 20. 7. 2006

 

 1. 3183. Sklep o javni razgrnitvi

Žužemberk • UL št. 73, 13. 7. 2006

 

 1. 2259. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 52, 19. 5. 2006

 

 1. 2258. Odlok o komunalnih taksah v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 52, 19. 5. 2006

 1. 2257. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 52, 19. 5. 2006

 

 1. 2256. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 52, 19. 5. 2006

 

 1. 2255. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč

Žužemberk • UL št. 52, 19. 5. 2006

 

 1. 2254. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah

Žužemberk • UL št. 52, 19. 5. 2006

 

 1. 2253. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

Žužemberk • UL št. 52, 19. 5. 2006

 1. 1792. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu obrtno-industrijska cona Hinje

Žužemberk • UL št. 40, 14. 4. 2006

 

 1. 1764. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Žužemberk • UL št. 39, 13. 4. 2006

 

 1. 1763. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 39, 13. 4. 2006

 

 1. 1762. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2005

Žužemberk • UL št. 39, 13. 4. 2006

 

 1. 1013. Program za občinski lokacijski načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor – II. faza

ŽUŽEMBERK • UL št. 24, 7. 3. 2006

 1. 1012. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 24, 7. 3. 2006

 

 1. 1011. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

Žužemberk • UL št. 24, 7. 3. 2006

 

 1. 1010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2004

Žužemberk • UL št. 24, 7. 3. 2006

 

 1. 536. Pravilnik o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

ŽUŽEMBERK • UL št. 13, 10. 2. 2006

 

 1. 388. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe službene izkaznice za inšpektorja

Žužemberk • UL št. 10, 31. 1. 2006

 

 1. 387. Pravilnik o načinu nošenja uniforme in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov občinskih redarjev

Žužemberk • UL št. 10, 31. 1. 2006

 

 1. 386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

Žužemberk • UL št. 10, 31. 1. 2006

 

 1. 385. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 10, 31. 1. 2006

 

 

2005

 1. 5534. Sklep o javni razgrnitvi

ŽUŽEMBERK • UL št. 120, 29. 12. 2005

 1. 5406. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

ŽUŽEMBERK • UL št. 119, 28. 12. 2005

 

 1. 5405. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005

Žužemberk • UL št. 119, 28. 12. 2005

 

 1. 4751. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 108, 2. 12. 2005

 

 1. 4750. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 108, 2. 12. 2005

 

 1. 4015. Sklep o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk

ŽUŽEMBERK • UL št. 92, 18. 10. 2005

 

 1. 4014. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 92, 18. 10. 2005

 

 1. 3947. Program priprave za občinski lokacijski načrt Obrtno-industrijska cona Ajdovec (OLN)

Žužemberk • UL št. 91, 14. 10. 2005

 

 1. 3815. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 88, 5. 10. 2005

 

 1. 2730. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

ŽUŽEMBERK • UL št. 61, 30. 6. 2005

 

 1. 2428. Program za občinski lokacijski načrt obrtno-industrijska cona Hinje (OLN)

Žužemberk • UL št. 55, 6. 6. 2005

 1. 512. Ugotovitveni sklep, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva z delom v občinski upravi

Žužemberk • UL št. 16, 18. 2. 2005

 

 1. 511. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

Žužemberk • UL št. 16, 18. 2. 2005

 

 1. 510. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005

Žužemberk • UL št. 16, 18. 2. 2005

 

 

2004

 1. 6078. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Žužemberk • UL št. 139, 28. 12. 2004

 1. 6077. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004

Žužemberk • UL št. 139, 28. 12. 2004

 

 1. 5920. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2005

Žužemberk • UL št. 137, 23. 12. 2004

 

 1. 5188. Sklep o pravilih organiziranja predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 123, 18. 11. 2004

 

 1. 5187. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 123, 18. 11. 2004

 

 1. 5186. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2003

Žužemberk • UL št. 123, 18. 11. 2004

 

 1. 3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 82, 27. 7. 2004

 

 1. 3687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

Žužemberk • UL št. 82, 27. 7. 2004

 

 1. 3686. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk

Žužemberk • UL št. 82, 27. 7. 2004

 

 1. 3453. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2002

Žužemberk • UL št. 78, 16. 7. 2004

 

 1. 3452. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 78, 16. 7. 2004

 1. 2637. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 55, 21. 5. 2004

 

 1. 2636. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč

Žužemberk • UL št. 55, 21. 5. 2004

 

 1. 2597. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 54, 20. 5. 2004

 

 1. 2596. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč

Žužemberk • UL št. 54, 20. 5. 2004

 

 1. 1397. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 31, 31. 3. 2004

 

 1. 1396. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu

Žužemberk • UL št. 31, 31. 3. 2004

 

 1. 1395. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004

Žužemberk • UL št. 31, 31. 3. 2004

 

 1. 917. Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru

Žužemberk • UL št. 21, 5. 3. 2004

 

 1. 916. Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku

Žužemberk • UL št. 21, 5. 3. 2004

 

 1. 915. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku

Žužemberk • UL št. 21, 5. 3. 2004

 

 

2003

 1. 5960. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 135, 31. 12. 2003

 1. 5959. Sklep o stališčih

Žužemberk • UL št. 135, 31. 12. 2003

 

 1. 5958. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Žužemberk • UL št. 135, 31. 12. 2003

 

 1. 5957. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2004

Žužemberk • UL št. 135, 31. 12. 2003

 

 1. 5825. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 133, 29. 12. 2003

 

 1. 5824. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 133, 29. 12. 2003

 

 1. 5823. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003

Žužemberk • UL št. 133, 29. 12. 2003

 

 1. 4925. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 112, 14. 11. 2003

 

 1. 4924. Sklep o določitvi višine najemnin za občinska zemljišča, oddana v najem

Žužemberk • UL št. 112, 14. 11. 2003

 

 1. 4923. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 112, 14. 11. 2003

 

 1. 4392. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

Žužemberk • UL št. 98, 13. 10. 2003

 1. 4320. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku

Žužemberk • UL št. 96, 3. 10. 2003

 

 1. 4319. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru

Žužemberk • UL št. 96, 3. 10. 2003

 

 1. 4318. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjska cona Klek v Žužemberku

Žužemberk • UL št. 96, 3. 10. 2003

 

 1. 4317. Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 96, 3. 10. 2003

 

 1. 4041. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 86, 1. 9. 2003

 

 1. 3612. Odlok o zazidalnem načrtu podružnična šola Dvor

Žužemberk • UL št. 73, 29. 7. 2003

 

 1. 3611. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 73, 29. 7. 2003

 

 1. 3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 64, 3. 7. 2003

 

 1. 2744. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 54, 6. 6. 2003

 

 1. 2009. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003

Žužemberk • UL št. 41, 5. 5. 2003

 1. 2004. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003

Žužemberk • UL št. 40, 30. 4. 2003

 

 1. 1548. Sklep o žepnini upravičencem, ki so v celoti ali deloma oproščeni plačila prispevka storitve celodnevnega institucionalnega varstva

Žužemberk • UL št. 35, 11. 4. 2003

 

 1. 1547. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Žužemberk • UL št. 35, 11. 4. 2003

 

 1. 1546. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 35, 11. 4. 2003

 

 1. 1545. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

Žužemberk • UL št. 35, 11. 4. 2003

 

 1. 1544. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003

Žužemberk • UL št. 35, 11. 4. 2003

 

 1. 1543. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o javni službi pomoči družini na domu in merilih za določanje plačila storitev

Žužemberk • UL št. 35, 11. 4. 2003

 

 1. 970. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta Podružnična šola Dvor

Žužemberk • UL št. 24, 7. 3. 2003

 

 1. 969. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 24, 7. 3. 2003

 

 

2002

 1. 5877. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003

Žužemberk • UL št. 119, 30. 12. 2002

 1. 5545. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

Žužemberk • UL št. 112, 20. 12. 2002

 

 1. 5544. Poročilo o izidu volitev za župana

Žužemberk • UL št. 112, 20. 12. 2002

 

 1. 5036. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 99, 21. 11. 2002

 

 1. 5035. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 99, 21. 11. 2002

 

 1. 5034. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 99, 21. 11. 2002

 

 1. 5033. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002

Žužemberk • UL št. 99, 21. 11. 2002

 

 1. 4771. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje

Žužemberk • UL št. 94, 8. 11. 2002

 

 1. 4770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

Žužemberk • UL št. 94, 8. 11. 2002

 

 1. 4769. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk

Žužemberk • UL št. 94, 8. 11. 2002

 

 1. 4053. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 81, 20. 9. 2002

 

 1. 3958. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem) in menjavi zemljišč v lasti Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 80, 13. 9. 2002

 

 1. 3793. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 77, 30. 8. 2002

 

 1. 3792. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 77, 30. 8. 2002

 

 1. 2745. Sklep o sprejemu regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo

Žužemberk • UL št. 55, 27. 6. 2002

 

 1. 2744. Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 55, 27. 6. 2002

 

 1. 2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

Žužemberk • UL št. 55, 27. 6. 2002

 

 1. 2742. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

Žužemberk • UL št. 55, 27. 6. 2002

 

 1. 2741. Odlok o priznanjih Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 55, 27. 6. 2002

 

 1. 2204. Odlok o prazniku Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 44, 21. 5. 2002

 

 1. 2203. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 44, 21. 5. 2002

 1. 2202. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Žužemberk • UL št. 44, 21. 5. 2002

 

 1. 2201. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2001

Žužemberk • UL št. 44, 21. 5. 2002

 

 1. 1173. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 27, 28. 3. 2002

 

 1. 1159. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002

Žužemberk • UL št. 26, 26. 3. 2002

 

 1. 801. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 18, 28. 2. 2002

 

 1. 800. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 18, 28. 2. 2002

 

 1. 799. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 18, 28. 2. 2002

 

 1. 798. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

Žužemberk • UL št. 18, 28. 2. 2002

 

 1. 407. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov

Žužemberk • UL št. 7, 30. 1. 2002

 

 1. 406. Pravilnik o nadomestilu za delo pri pripravi posamezne številke občinskega glasila

Žužemberk • UL št. 7, 30. 1. 2002

 1. 405. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 7, 30. 1. 2002

 

 1. 404. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 7, 30. 1. 2002

2001

 1. 5319. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2002

Žužemberk • UL št. 108, 27. 12. 2001

 1. 5112. Sklep o vlogi za znižano plačilo vrtca

Žužemberk • UL št. 104, 19. 12. 2001

 

 1. 5111. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 104, 19. 12. 2001

 

 1. 5110. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 104, 19. 12. 2001

 

 1. 5109. Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 104, 19. 12. 2001

 

 1. 5108. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

Žužemberk • UL št. 104, 19. 12. 2001

 

 1. 5056. Sklep o izdajanju odločb na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca

Žužemberk • UL št. 102, 14. 12. 2001

 

 1. 5055. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

Žužemberk • UL št. 102, 14. 12. 2001

 

 1. 4329. Sklep o prispevkih pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Žužemberk • UL št. 83, 25. 10. 2001

 

 1. 4328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 83, 25. 10. 2001

 

 1. 4327. Odlok o razglasitvi Gričarjevega mlina v Žužemberku za kulturni spomenik lokalnega pomena

Žužemberk • UL št. 83, 25. 10. 2001

 1. 4326. Odlok o občinskih cestah

Žužemberk • UL št. 83, 25. 10. 2001

 

 1. 3864. Pravilnik o javni kanalizaciji

Žužemberk • UL št. 71, 7. 9. 2001

 

 1. 3863. Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Žužemberk • UL št. 71, 7. 9. 2001

 

 1. 3862. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Žužemberk • UL št. 71, 7. 9. 2001

 

 1. 3861. Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 71, 7. 9. 2001

 

 1. 3860. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 71, 7. 9. 2001

 

 1. 3776. Rezultati glasovanja in izid volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje

Žužemberk • UL št. 69, 24. 8. 2001

 

 1. 3775. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva in gozdarstva v okviru proračuna Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 69, 24. 8. 2001

 

 1. 3723. Sklep o postopnem povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 68, 17. 8. 2001

 

 1. 2475. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 43, 31. 5. 2001

 

 1. 2474. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda

Žužemberk • UL št. 43, 31. 5. 2001

 

 1. 2473. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 43, 31. 5. 2001

 

 1. 2472. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2000

Žužemberk • UL št. 43, 31. 5. 2001

 

 1. 2042. Razpis volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 34, 10. 5. 2001

 

 1. 2041. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 34, 10. 5. 2001

 

 1. 1450. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 23, 30. 3. 2001

 

 1. 1449. Sklep o potrditvi stališč do pripomb na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Novo mesto

Žužemberk • UL št. 23, 30. 3. 2001

 

 1. 1448. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prenosu mandata na naslednjega kandidata

Žužemberk • UL št. 23, 30. 3. 2001

 

 1. 1447. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 23, 30. 3. 2001

 

 1. 1446. Odlok o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 23, 30. 3. 2001

 

 1. 1445. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

Žužemberk • UL št. 23, 30. 3. 2001

 

 1. 897. Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2001

Žužemberk • UL št. 13, 28. 2. 2001

 

 

2000

 1. 5203. Sklep o razglasitvi Bobnarjevega toplarja na Cviblju za kulturni spomenik

Žužemberk • UL št. 123, 28. 12. 2000

 1. 5202. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2001

Žužemberk • UL št. 123, 28. 12. 2000

 

 1. 5201. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk

Žužemberk • UL št. 123, 28. 12. 2000

 

 1. 5200. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 123, 28. 12. 2000

 

 1. 5199. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 123, 28. 12. 2000

 

 1. 3979. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 93, 12. 10. 2000

 

 1. 3978. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole

Žužemberk • UL št. 93, 12. 10. 2000

 

 1. 3977. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

Žužemberk • UL št. 93, 12. 10. 2000

 

 1. 3976. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 93, 12. 10. 2000

 

 1. 3637. Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Hinje

Žužemberk • UL št. 78, 1. 9. 2000

 

 1. 3636. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk – dopolnjene 2000

Žužemberk • UL št. 78, 1. 9. 2000

 1. 2915. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno cono Ajdovske planote

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2914. Program priprave zazidalnega načrta za servisno-obrtno cono zahodne Suhe krajine

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2913. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk za programske zasnove za: A) zazidalni načrt servisno-obrtne cone zahodne Suhe krajine B) zazidalni načrt za obrtno cono Ajdovske planote

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2912. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2911. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2910. Pravilnik o vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2909. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2908. Pravilnik o dodelovanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2907. Odlok o javni službi pomoč družini na domu in merilih za določanje plačil storitev

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 2906. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 1. 2905. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 63, 13. 7. 2000

 

 1. 1683. Ugotovitveni sklep, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva z delom v občinski upravi

Žužemberk • UL št. 35, 21. 4. 2000

 

 1. 1682. Sklep o razglasitvi Glihovega toplarja v Žužemberku za kulturni spomenik

Žužemberk • UL št. 35, 21. 4. 2000

 

 1. 1681. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 1999

Žužemberk • UL št. 35, 21. 4. 2000

 

 1. 1040. Program priprave zazidalnega načrta za poslovno-stanovanjsko cono Dvor

Žužemberk • UL št. 22, 10. 3. 2000

 

 1. 1039. Program priprave zazidalnega načrta za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru

Žužemberk • UL št. 22, 10. 3. 2000

 

 1. 1038. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno-industrijsko cono sejmišče v Žužemberku

Žužemberk • UL št. 22, 10. 3. 2000

 

 1. 1037. Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku

Žužemberk • UL št. 22, 10. 3. 2000

 

 1. 1036. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk za programske zasnove za: a) zazidalni načrt za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, b) zazidalni načrt za obrtno-industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku, c) zazidalni načrt za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru, d) zazidalni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor

Žužemberk • UL št. 22, 10. 3. 2000

 

 1. 1035. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2000

Žužemberk • UL št. 22, 10. 3. 2000

 1. 554. Program priprave (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk ter (2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk izven ureditvenega območja naselja Žužemberk

Žužemberk • UL št. 11, 10. 2. 2000

 

 1. 553. Poslovnik Občinskega sveta občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 11, 10. 2. 2000

 

 1. 529. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 10, 4. 2. 2000

 

 1. 457. Sklep o prenehanju mandata za člana občinskega sveta

Žužemberk • UL št. 9, 1. 2. 2000

 

 1. 456. Sklep za izdajo soglasij za razpolaganje z nepremičninami, ki se ne nahajajo na območju Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 9, 1. 2. 2000

 

 1. 455. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2000

Žužemberk • UL št. 9, 1. 2. 2000

 

 1. 454. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk – dopolnjene 1999

Žužemberk • UL št. 9, 1. 2. 2000

 

 1. 442. Odlok o spremembi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk

Žužemberk • UL št. 8, 31. 1. 2000

 

 1. 441. Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk

Žužemberk • UL št. 8, 31. 1. 2000

 

 1. 440. Odlok o grbu in zastavi Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 8, 31. 1. 2000

 

 1. 439. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 8, 31. 1. 2000

 

 

1999

 1. 505. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Žužemberk v letu 1999

Žužemberk • UL št. 10, 18.02.1999

 1. 506. Odlok o začasni organizaciji občinske uprave

Žužemberk • UL št. 10, 18.02.1999

 1. 507. Sklep o prodaji zemljišča

Žužemberk • UL št. 10, 18.02.1999

 1. 508. Sklep o menjavi zemljišča

Žužemberk • UL št. 10, 18.02.1999

 

 1. 1729. Statut Občine Žužemberk

Žužemberk • UL št. 34, 10.05.1999

 

 1. 3659. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 1999

Žužemberk • UL št. 75, 16.09.1999

 

 

1998

 1. 4161. Razpis drugega kroga volitev za župana

Žužemberk • UL št. 80, 27.11.1998

 

 1. 4577. Statutarni sklep o delovanju Občine Žužemberk do sprejema statuta občine

Žužemberk • UL št. 88, 22.12.1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge objave

 

 1. 2058. Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
  novo mesto • UL Št. 31, 14.06.1996
 2. 183. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
  novo mesto • UL Št. 4, 22.01.1999
 3. 3704. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Dolenjske Toplice, Občino M…
  novo mesto • UL Št. 68, 17.08.2001
 4. 2847. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
  dolenjske toplice • UL Št. 65, 08.07.2005
 5. 2868. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o.
  novo mesto • UL Št. 65, 08.07.2005
 6. 4818. Odločba o razveljavitvi 50. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara v delu, ki ureja morfološko …
  ustavno sodišče • UL Št. 110, 09.12.2005

 

 1. 5251. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.

novo mesto • UL Št. 118, 27.12.2005

 1. 1971. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do…
  ustavno sodišče • UL Št. 46, 05.05.2006

 

 1. 3943. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Dolenjske Toplice • UL št. 72, 10.08.2007

 

 1. 5150. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
  novo mesto • UL Št. 120, 23.11.2006
 2. 23. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015) ministrstva • UL Št. 1, 04.01.2008