BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA OSTALIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA OSTALIH DRUŠTEV V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

1. Navedba naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 žužemberk, tel.: (07) 288 – 5180. fax.: (07) 388 – 5181, elektronska pošta: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si

2. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov ostalih društev v Občini Žužemberk za leto 2018.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračune:

 • ostala društva

4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni program, ki so predmet javnega razpisa:

 • redno dejavnost društev, do višine 800,00 EUR
 • izvajanje letnih programov društev, do višine 2.700,00 EUR

5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:

 • da svoje programe izvajajo na območju Občine Žužemberk,
 • da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in da imajo svoj sedež v Občini Žužemberk.
 • da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske pogoje ter kader za uresničitev načrtovanih programov,
 • da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
 • da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
 • da občinski upravi vsako leto pošljejo vabilo na zbor članov društva ter ob prijavi na javni razpis tudi zapisnik zbora članov društva s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
 • da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih, z navedbo kraja, časa in števila udeležencev za vsako izvedeno aktivnost,
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

6. Merila za izbor izvajalcev: Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za vrednotenje in izbor letnih programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk, ki so sestavni del Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk, ki 4 ga je na svoji 13. redni seji dne 26. 06. 2008, sprejel Občinski svet Občine Žužemberk, št.: 032-21/2008-1.

7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana izvajalcem: Izvajalcem letnega programa morajo biti sredstva izplačana najkasneje do konca leta 2018. V primeru, da bo priliv sredstev v občinski proračun v letu 2018 manjši od načrtovanega, si Občina Žužemberk pridržuje pravico, da razdeli sredstva v manjšem obsegu od navedenih.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave: Rok za oddajo prijav je 28.4.2018. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Žužemberk najkasneje do zadnjega dne razpisnega roka. Vloga je popolna: – če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa, – če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba javnega razpisa ter če ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja, – če jo je vložila upravičena oseba.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na voljo na spletni strani Občine Žužemberk: www.zuzemberk.si ter na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa. Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, kontaktna oseba Jasmina Mirtič, (07) 388 – 5192 ali na jasmina.mirtic@zuzemberk.si

10. Datum odpiranja prijav: Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo v roku 30 dni po preteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Številka: 410-14/2018-2 Datum: 30.3.2018

Občina Žužemberk

župan Franc Škufca l.r.

Razpisna dokumentacija za ostala društva
Razpisna dokumentacija za ostala društva