Delavnica: Uvedba elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) in nadgradnja eZahtevka za refundacije

Vabljeni na delavnico Uvedba elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) in nadgradnja eZahtevka za refundacije,  ki bo v sredo, 22.1.2020, ob 14.00 uri v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto.

Podrobnosti: Vabilo OOZ NM -eBOL

Nadaljevanje projekta Auerspergova železarna

Po neuspešnem prvem razpisu za izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne Dvor, je Ministrstvo za kulturo objavilo nov razpis. Z manjšimi spremembami projekta upamo, da bo izvajalec uspešno izbran že v mesecu februarju ter z deli pričel zgodaj spomladi. V najboljšem primeru bo ta del projekta zaključen še pred koncem letošnjega leta.

Zaključek projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine

Te dni se je zaključil projekt “Oskrba s pitno vodo Suhe krajine”, katerega vrednost z DDV je bila skoraj 38,6 mio €. Vključenih je bilo kar 5 občin, med katerimi je največji delež bremenil prav nas (43 %). Namenjen je bil reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk.

Občina Žužemberk je s projektom pridobila:

 • 42.000 metrov novih cevovodov,
 • 23.907 metrov hidravličnih izboljšav na obstoječih cevovodih,
 • 6 razbremenilnih jaškov,
 • 4 nove vodohrane (Zafara, Mačkovec, Mali Lipovec in Boršt),
 • 2 nadgrajena obstoječa vodohrana (Plešivica in Pleš),
 • 1 obnovljen vodohran (Stranska vas),
 • 2 črpališča (Vinkov Vrh in Srednji Lipovec),
 • 11 redukcijskih jaškov,
 • 1 merilni jašek
 • 1 dozirni jašek

Projekt je bil sofinanciran s strani kohezijskega sklada Evropske unije, Republike Slovenije in proračuna vseh vključenih občin.

https://www.suhokranjski-vodovod.si/

Kako naprej?

Projekt je zajemal izgradnjo primarnega cevovoda, zato bo v prihodnjih letih nujno potrebno obnoviti in dograditi še sekundarni cevovod. Šele sekundarni cevovod bo pripeljal pitno vodo do končnih porabnikov – občanov. Na občini potekajo intenzivni pogovori za nadaljnje sofinanciranje novega projekta in močno upamo, da bodo državni uradniki imeli posluh tudi tokrat.

Nov kombi za OŠ Prevole

Osnovna šola Prevole je bogatejša za nov kombi za prevoz otrok v šolo. Nadomestil je staro in dotrajano vozilo, katerega stroški popravil so že nekaj let močno naraščali. Kombi, znamke Ford, s 17 sedeži in vrednosti 43.000 € je občina Žužemberk zagotovila s pomočjo lizinga, ki ga bomo odplačevali naslednjih 7 let. Vozilo je bilo namenu predano na slavnostni prireditvi, v četrtek, 19. decembra 2019.

20 let MePZ Dvor ob Krki

V soboto, 14. decembra 2019, je svoj jubilej praznoval mešani pevski zbor ob Krki, ki že dvajset let deluje pod okriljem kulturnega društva Dvor. Jubilej sta s svojo prisotnostjo počastila tudi župan g. Jože Papež in podžupan g. Rok Zupančič. Župan je v pozdravni besedi nagovoril številne poslušalce ter se zboru zahvalil za vso podporo in pomoč, ki so jo nudili pri organizaciji občinskega praznika in drugih dogodkov za promocijo občine Žužemberk.

Več: Suhokranjske novice

Rok Z.
Foto: KD Dvor

Podpisana pogodba za gradnjo gasilskega poligona

Danes sta župan, g. Jože Papež in direktor podjetja Komunalne gradnje, podpisala pogodbo za začetek del izgradnje gasilskega poligona v zapuščenem kamnolomu. Izvajalec bo saniral plato in uredil pripravljalna dela za nadaljnjo gradnjo regijskega gasilskega vadbenega centra. Uvedba del bo sledila že v prihodnjem tednu, izvajalec pa se zavezuje, da bo dela dokončal v roku treh mesecev.

Foto: Dolenjski list, R. N.

Več na Dolenjski list

 

Razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Spoštovani,

6. 12. 2019 je bil v Uradnem listu RS št. 73 objavljen Javni razpis»Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so zamnjšanje:

 • stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
 • razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v:

 • kohezijski regiji Vzhodna Slovenija  – upravičeno območje je celotno območje
 • kohezijski regiji Zahodna Slovenija – upravičeno območje je obmejno problemsko območje, v katero spadajo občine Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava

Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Predvideni so trije roki za prijave na razpis, in sicer rok za prijavo na razpis za oddajo log z začetkom financiranja v letu:

 • 2020 je do 20. 1. 2020,
 • 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
 • 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Poziv za posredovanje podatkov javnih prireditev

Tako kot zadnjih nekaj let bomo tudi v letu 2020 objavili in v posebni zgibanki tiskali Koledar javnih prireditev v Občini Žužemberk v letu 2020. Koledar bo preveden tudi v angleščino, objavljen bo na spletni strani občine in predstavljen na turističnih sejmih, že januarja 2020 na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam najkasneje do 8. 1. 2020, na priloženem obrazcu posredujete program JAVNIH PRIREDITEV, ki jih boste organizirali v letu 2020. Dopis in obrazec vam bomo na vašo željo posredovali tudi po e-pošti.

dopis_koledar_prireditev_2020

obrazec_koldar_prireditev_2020

poziv_koledar_prireditev_2020

Razpis za direktorja ZD Novo mesto

Spoštovani,

v imenu razpisne komisije vas obveščam0, da je Svet zavoda ZDNM v Uradnem listu, dne 29.11.2019, objavil razpis za delovno mesto direktor ZDNM za naslednje mandatno obdobje. Svet zavoda je s sklepom tudi predlagal, da se besedilo razpisa objavi tudi na spletnih straneh občin ustanoviteljic.

V ta namen vam v priponki posredujem besedilo razpisa in povezavo do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019070.pdf

Obveščam vas tudi, da boste predlog imenovanja direktorja ZDNM s strani Sveta zavoda ZDNM prejeli v začetku meseca januarja 2020 z rokom enega meseca za obravnavo na vaši občinskih svetih, kot to določata Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto ter Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.

Razpis: razpis-zd-novo-mesto