JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA ŠPORT V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ZA ŠPORT V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2018

4. Oddaja in dostava prijav: Prijavo je potrebno poslati na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku, na katerem je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika (občine Žužemberk), in navedba »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2018« ter da ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja (društva, kluba, javnega zavoda). Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Žužemberk najkasneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.

5. Odpiranje prijav: Odpiranje prijav bo v roku 30 dni po preteku roka za predložitev ponudb izvedla komisija, ki jo bo s sklepom imenoval župan. Odpiranje prijav ni javno. Prijava, ki ne bo oddana v skladu z določbami iz 1., 3. in 4. alineje 9. člena Pravilnika ter ni oddana na predpisanih obrazcih, bo občinska uprava zavrgla s sklepom. Če prijava ne bo vsebovala vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo občinska uprava pozvala prijavitelja, da v roku osem (8) dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne bo storil v zahtevanem roku, bo občinska uprava s sklepom prijavo zavrgla.

6. Izbor in ocena prijavljenih športnih programov: Za izbor in oceno prijavljenih športnih programov imenuje župan komisijo, ki opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del Pravilnika in te razpisne dokumentacije. Komisija pripravi poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa športa v Občini Žužemberk. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.

7. Obvestilo o izboru prijaviteljev: Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

8. Pritožbeni postopek: V vseh primerih, kjer je v izdanem sklepu ali odločbi v pravnem pouku navedena pravica do pritožbe, lahko prijavitelji skladno z navedbami v le-tem vložijo pritožbo. O pritožbo odloča župan Občine Žužemberk.

9. Podpis pogodbe: V roku 8 (osmih) dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa športa in da umika svojo prijavo na javni razpis.

10. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodb: Izvajalci letnega programa športa v Občini Žužemberk so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem Pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Žužemberk in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa športa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa športa izbranega izvajalca. V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa športa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Žužemberk takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi. Izvajalec letnega programa športa, pri katerem se ugotovi taka oblika kršitve Pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje letnega programa športa. Prav tako se naslednje leto ne more prijaviti na javni razpis občine prijavitelj, pri katerem se ugotovi, da je v razpisni dokumentaciji navajal neresnične podatke.

11. Razveljavitev javnega razpisa. Občina Žužemberk lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi.

Datum: 30.3.2018

Občina Žužemberk

župan Franc Škufca l.r.

Razpisna dokumentacija za šport
Razpisna dokumentacija za šport