Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk za leto 2018

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 84/15) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 1/17 in 21/18), objavlja župan Občine Žužemberk naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju
Občine Žužemberk za leto 2018

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje obnove kulturne dediščine (v nadaljevanju: enota) na območju Občine Žužemberk v letu 2017.  Občina Žužemberk bo sofinancirala obnove enot izvedenih v času od 01. 03. 2018 do vključno 30. 9. 2018.  

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do vključno 18. 6. 2018 na naslov:

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – JR – sofinanciranje – kulturna dediščina«. 

Odpiranje prispelih vlog bo v roku 7 dni po zaključku roka za oddajo razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.

Celotna dokumentacija javnega razpisa:

Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje
Izjava – poravnane obveznosti do Občine
Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk 2018
Pogodba sofinanciranje obnove
Potrdilo ZVKDS poročilo kulturna dediščina
Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine v Občini Žužemberk
Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine
Soglasje lastnika_solastnika kulturna dediščina
Soglasje lastnika v primeru najema kulturne dediščine
Zahtevek za izplačilo sredstev