Razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Spoštovani,

6. 12. 2019 je bil v Uradnem listu RS št. 73 objavljen Javni razpis»Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so zamnjšanje:

  • stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
  • razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v:

  • kohezijski regiji Vzhodna Slovenija  – upravičeno območje je celotno območje
  • kohezijski regiji Zahodna Slovenija – upravičeno območje je obmejno problemsko območje, v katero spadajo občine Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava

Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Predvideni so trije roki za prijave na razpis, in sicer rok za prijavo na razpis za oddajo log z začetkom financiranja v letu:

  • 2020 je do 20. 1. 2020,
  • 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
  • 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.