Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ – C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Občina Žužemberk objavlja

 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ (v nadaljevanju: OPPN)  v času od 25. septembra 2017 do 25. oktobra 2017 v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in sicer v sredo, 11. oktobra 2017, ob 16.00 uri,  v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, 8360 Žužemberk.

 Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju OPPN vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Gradivo dopolnjenega osnutka bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletni strani Občine Žužemberk.

 

Številka: 350-16/2016-14
Datum:   11.9.2017   

Občina Žužemberk
ŽUPAN
Franc ŠKUFCA, l.r.
 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ