Lokalne volitve 2022

 

POROČILA O IZIDU

 

GLASOVANJE PO POŠTI V SLOVENIJI

Na podlagi določbe 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) lahko po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo ObVK najpozneje deset dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 9.11.2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo ObVK v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. 09_obrazec_glasovanje_doma

GLASOVANJE NA DOMU

V skladu z določbo 83. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo ObVK najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 16.11.2022 in da obvestilu (vlogi) ObVK o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). 03_obrazec_glasovanje_posta

 

Krajevna skupnost Hinje

 

Ostalo povezave