Objava prostega delovnega mesta

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008 (s spremembami in dopolnitvami) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

»DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE« m/ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto na položaju, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba,
– strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
– funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če izbrani kandidat le-teh nima opravljenih, jih mora pridobiti najkasneje v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj),
– 6 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih – dan, mesec in leto sklenitve ter dan, mesec in leto prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če ima kandidat izpit),
 4. izjavo kandidata o izpolnjevanju ostalih pogojev za zasedbo delovnega mesta,
 5. izjavo o opravljenem usposabljanju za pridobitev funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če je kandidat usposabljanje opravil),
 6. izjavo kandidata, da:
   • je državljan Republike Slovenije,
   • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
   • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnostii.

  7.  izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Žužemberk pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 6. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

  Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto na položaju »Direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Žužemberk in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov zupan@zuzemberk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Več o javnem razpisu:

  Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta Direktor občinske uprave

Spoštovani,

postopek izbire za delovno mesto Direktor občinske uprave, katerega javni natečaj je bil objavljen dne 28. 2. 2019 na spletni strani Občine Žužemberk in na Zavodu RS za zaposlovanje, se je zaključil z neizbiro kandidata.

Občina Žužemberk bo javni natečaj ponovno objavila najkasneje do 12. 4. 2019.

S spoštovanjem.

Jože Papež,
župan