Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN Žužemberk

Obvestilo!

Občina Žužemberk obvešča občane in vso drugo zainteresirano javnost, da v času do 31. maja 2017

sprejema pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN Žužemberk) Uradni list RS (55/2014)

OPN Žužemberk je javno dostopen na spletnem portalu http://www.geoprostor.net/PisoPortal in v prostorih občinske uprave Občine Žužemberk. Za spletni pregled namenske rabe svojih parcel na tej spletni strani izberete Žužemberk, kliknete na ˝Vstopi v PISO javni˝, opravite brezplačno registracijo in vpišete geslo ali vstopite brez prijave. Na levi strani zaslona izberete katastrsko občino in številko parcele. Izberete ˝TEMATSKI SKLOP˝ ˝Občinski prostorski načrt (OPN)˝ in podsklop ˝Namenska raba˝.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN Žužemberk morajo biti podani na predpisanem obrazcu in ustrezno utemeljeni. Pobudi in predlogu naj bo priložen grafični prikaz parcele s predlagano lokacijo spremembe.

V spremembah in dopolnitvah OPN Žužemberk bodo upoštevane le popolne vloge, pobude in predlogi, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih, okoljevarstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ter z vidika meril urbanistične stroke in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo s komunalno infrastrukturo. Občina Žužemberk se bo opredelila do pobud in predlogov, ki bodo na Občino Žužemberk prispeli do 31. maja 2017 in sprejemljive pobude in predloge uvrstila v postopek sprememb in dopolnitev OPN Žužemberk.

Pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN Žužemberk posredujte na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani http://www.zuzemberk.si/sl/vloge/, ali v sprejemni pisarni Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, v pritličju.

Izpolnjene obrazce pošljite na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ali na elektronski naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si, ali v oddate v sprejemni pisarni Občine Žužemberk v poslovnem času.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk