Organ skupne občinske uprave Suhe krajine

Na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 –UPB2 s spremembami in dopolnitvami), četrtega in petega odstavka 26. ter 40. in 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07), 3. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04-popravek, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06 in 9/07), 52. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07), 13. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« (Uradni list RS, št. 34/2016), izdaja župan Občine Žužemberk

PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE

Pravilniku o sistemizaciji je priložen tudi katalog delovnih mest.

Več na:

Pravilnik o sistemizaciji – Organ skupne občinske uprave Suhe krajine

Katalog delovnih mest – Organ skupne občinske uprave Suhe krajine

Javni natečaj-Vodja organa skupne občinske uprave Suhe krajine