Razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (Uradni list RS, št. 88/16), na osnovi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žužemberk (Ur. l. RS št. 43/2015) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 z dne 13.8.2010 z vsemi spremembami in dopolnitvami), objavlja župan Občine Žužemberk naslednji

RAZPIS

za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih ( individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2018

 

Namen razpisa in orientacijski znesek:

Predmet razpisa je nakup in gradnja malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do velikosti 20 populacijskih ekvivalentov ( v nadaljevanju PE).

  • Sofinancira se nakup in gradnjo malih čistilnih naprav s kapaciteto do velikosti 20 PE, in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in se ne bo gradila javna kanalizacija ali pa je projektantsko nesmiselno in ekonomsko neupravičeno graditi hišni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja zaradi prevelike oddaljenosti, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.
  • Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR.
  • Višina subvencije: največ 500,00 EUR, brez DDV.

 

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, in sicer do porabe proračunskih sredstev za ta namen.

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk najkasneje do 30. 10. 2018. Vlogo se pošlje na naslov občine s pripisom » RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2018«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

Več o pogojih prijave, prilogah  in drugih pomembnih informacijah si lahko preberete na spodnji povezavi.

Razpis za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav
Obrazci za prijavo