Razpis za prosto delovno mesto Koordinator VI (za komunalo, promet in okolje)

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa Franc Škufca, župan, na oglasni deski Občine Žužemberk in spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje, na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13) 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) in Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov zavodu RS za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 105/10), dne 15.12.2017 objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto, zaposlitev za nedoločen čas.

KOORDINATOR VI (za komunalo, promet in okolje)

Pogoji za zasedbo strokovno tehničnega mesta so:

– najmanj višja strokovna izobrazba oziroma višješolska izobrazba(prejšnja)

– 3 leta delovnih izkušenj

Delovno naloge:

  • koordiniranje izvajanja manj zahtevnih nalog
  • dajanje pojasnil
  • izdelovanje manj zahtevnih poročil

Kandidate vabimo, da pošljejo pisno prijavo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na spletni strani Občine Žužemberk. Prijavo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:» ZA JAVNI NATEČAJ – KOORDINATOR VI. ZA KOMUNALO, PROMET IN OKOLJE« na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. Za pisno obliko prijave se šteje tudi prijava v elektronski obliki, ki mora biti v zgoraj navedenem roku poslana na elektronski naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več o delovnih nalogah, pogojih za zasedbo delovnega mesta in pogojih prijave: RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO