Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 66/10 – UPB 1), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 84/15) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 11/15), objavlja župan Občine Žužemberk naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk
za leto 2015 – 2016

Namen javnega razpisa je spodbujanje obnove kulturne dediščine (v nadaljevanju: enota) na območju Občine Žužemberk v letu 2015-2016. Občina Žužemberk bo sofinancirala obnove enot izvedenih v času od 01. 04. 2015 do vključno 10. 8. 2016.

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do vključno 3. 5. 2016 na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – JR – sofinanciranje – kulturna dediščina«.

Odpiranje prispelih vlog bo v roku 7 dni po zaključku roka za oddajo razpisa. Odpiranje vlog ni javno.

 

Več o javnem razpisu si lahko preberete na Razpisna dokumentacija za sofinanciranje obnove kulturne dediščine

Celotna dokumentacija javnega razpisa:

Razpisna dokumentacija o sofinanciranju obnove kulturne dediščine
Soglasje solastnika
Soglasje lastnika v primeru najema
Prijavni obrazec za obnovo kulturne dediščine
Potrdilo ZVKDS – poročilo
Pogodba o sofinanciranju obnove kulturne dediščine
Izjava o že pridobljenih sredstvih za isti namen
Izjava – poravnane obveznosti do občine
Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje