Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 40. člena Statuta  Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je župan Občine Žužemberk dne 18.08.2017 sprejel

SKLEP  o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/14, v nadaljevanju:  OPN).

Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju SD OPN 1) se nanašajo na območje obvozne ceste naselja Žužemberk. Načrtovanje obvozne ceste bo potekalo v dveh fazah, s SD OPN 1 pa se bo obravnavala le 1. faza, v dolžini cca 2,5 km. Obvozna cesta se je v OPN načrtovala kot prometna rešitev za zagotavljanje večje prometne varnosti in boljše pretočnosti prometa na območju Občine Žužemberk. V OPN je opredeljena v strateškem delu in prikazana v grafičnih prikazih strateškega dela – karti 2: Prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture ter v izvedbenem delu OPN, kjer je potek trase prikazan v grafičnih prikazih (v M 1 : 5.000), na listih s prikazom območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (črtkano po kmetijskih zemljiščih).

Priprava in izdelava SD OPN 1 je utemeljena z razlogi, da na podlagi obstoječih veljavnih določil OPN ni določene prave namenske rabe za realizacijo obvoznice. Predlog za SD OPN 1 tako vključuje:

  • določitev namenske rabe prometne infrastrukture (sprememba namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v območje prometnih površin) ter
  • oblikovanje novega EUP, ki se mu dodeli potrebna oznaka ter zanj predpiše (določi) izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).

 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1