Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA PROSTORSKEGA AKTA

 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ (v nadaljevanju tudi OPPN) je potekala od 25.9.2017 do 25.10.2017 v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. V sklopu javne razgrnitve je bila dne 11.10.2017 v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26, 8360 Žužemberk sklicana javna obravnava. Javne obravnave se je udeležilo dvanajst krajanov. Navzočim so bile podane obrazložitve in pojasnila o postopku in vsebini OPPN ter pojasnila na posamezna vprašanja v razpravi,  podanih pa je bilo tudi nekaj pripomb in predlogov. V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN je bila v knjigo pripomb na kraju razgrnitve dana ena pripomba, po pošti pa ni bilo poslane nobene. Zapisnik z javne obravnave OPPN ter lista prisotnosti sta prilogi teh stališč.

V nadaljevanju so zbrane pripombe in predlogi ter podana stališča k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPPN in sicer v naslednjih sklopih:

  1. pripombe in predlogi iz knjige pripomb in predlogov;
  2. pripombe in predlogi z javne obravnave, z dne 11.10.2017 (priložen zapisnik z javne obravnave).

V stališčih do pripomb je za vsako navedeno pripombo podana najprej opredelitev do pripombe (stališče), v nadaljevanju pa še obrazložitev stališča. Stališča so podana na naslednje načine:

  • Pripomba se upošteva; pripomba se upošteva pri pripravi OPPN v nadaljnjih fazah, po potrebi je obrazložen način upoštevanja pripombe.
  • Pripomba se smiselno (oz. delno) upošteva; podana je obrazložitev o načinu upoštevanja pripombe.
  • Pripomba se ne upošteva; pripomba je nesprejemljiva, obrazložen je razlog neupoštevanja.
  • Pripomba je že (oz. je smiselno) upoštevana; rešitev, na katero se pripomba nanaša, je že podana v OPPN, podana obrazložitev, na kakšen način je upoštevana.
  • Na pripombo se poda pojasnilo; kadar pripombodajalec ni podal pripombe, pač pa komentar na rešitve ali zahteval pojasnilo k razgrnjenim rešitvam, je na pripombo podano pojasnilo.

V primeru, ko vsebinsko ne gre za pripombo, ampak za ugotovitve in pojasnila, stališče ni potrebno (navedeno kot: Ugotovitev).

APRIPOMBE IN PREDLOGI IZ KNJIGE PRIPOMB IN PREDLOGOV

 1  A.L.

1.1 Širina ceste vzhodnega dela je preširoka, obstoječa pot v občinski lasti je širine 3m.

 Stališče: Pripomba se delno smiselno upošteva.

Obrazložitev:

 ČISTOPIS:

Predvidena končna pozidanost vzhodnega dela OPPN ne predstavlja večjega števila objektov, zato se v tem delu profil javne poti zmanjša na minimum, ki je še dovoljen po  Pravilniku o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10– ZCes-1). Dostopna pot (javna pot) vzhodnega dela območja je tako enosmerna, njen profil pa znaša 5,00m: 3,50m (širina vozišča vključno z muldo: 0,50m) + 2×0,75 širina bankine. Posledično se na vzhodni strani od OPPN prilagodi tudi vplivno območje za razširitev javne poti.

1.2 Neustrezna umestitev »obračališča« oz. eko otoka, logično bi bilo na mestu obstoječe infrastrukture, to je na mestu vodohrana, ki se več tako in tako ne bo uporabljal. Eko otok preveč posega v parcelo na kateri je predviden. Opcija je na začetku soseske.

 Stališče: Pripomba se smiselno upošteva, in sicer glede posega v gradbeno parcelo.

 Obrazložitev:

Obračališče je potrebno izvesti ob zaključku poti z namenom, da se zagotovi javna površina na kateri lahko vozila (npr. smetarsko vozilo) obračajo. Prostor obračališča je namenjen tudi za umestitev ekološkega otoka. Celotna površina se premakne proti vzhodu, v traso pešpoti ter se tako poveča uporabna površina gradbene parcele vzhodno od obračališča. Gradbena parcela, kjer je vodohran, se nameni za bivanje, pri čemer se vodohran poruši.

1.3 Širina poti proti spomeniku?

 Stališče:

Na pripombo se poda pojasnilo.

 Obrazložitev:

Širina poti izhaja iz obstoječe poti, s parcelacijo se ohranja javna površina, ki omogoča tudi izvedbo obračališča. Le-ta se iz predlagane lokacije (dopolnjen osnutek) prestavi v traso pešpoti.

1.4 Ali je možna oblika hiše »V« na prvi parceli nad zelenim pasom?

 Stališče: Na pripombo se poda pojasnilo.

 Obrazložitev:

Znotraj OPPN se objekti umeščajo znotraj površine za gradnjo stavb.  Tipologija stanovanjskih stavb je definirana kot individualna prostostoječa enota, kjer teren omogoča, pa se izjemoma dopušča tudi gradnja vrstnih stanovanjskih enot. Oblika tlorisa je lahko poljubno razgibana. Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov tlorisa osnovne enote (npr. v L, V, T obliki). Ob stavbi se dopuščajo tudi nadstreški, zunanje stopnice ipd. Dimenzije osnovnih enot so poljubne v razmerju stranic od 1:1 do 1:2 ter v odvisnosti od velikosti gradbene parcele, z optimalno širino 8,0 – 12,0m. Zaradi preciznejše navedbe določila in v izogib nejasnosti pri nadaljnjem projektiranju, se 14. člen odloka dopolni skladno z zgoraj napisano obrazložitvijo pripombo. V 41. člen (velikost dopustnih odstopanj) se doda alineja, ki pravi, da se zaradi boljših tehnoloških rešitev glede na terenske razmere dopuščajo tudi drugačne rešitve glede osnovnih enot (širina, razmerje stranic), kar pa je potrebno obrazložiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

B. pripombe in predlogi Z JAVNE OBRAVNAVE, z DNE 11.10.2017

    2  A.L.

Obračališče naj se ukine oz. umesti na lokacijo vodohrana. Kdaj je predvidena ukinitev vodohrana?

 Stališče: Pripomba se ne upošteva, na vprašanje pa se poda pojasnilo.

 Obrazložitev:

Obračališče je potrebno izvesti ob zaključku poti z namenom, da se zagotovi javna površina na kateri lahko vozila (npr. smetarsko vozilo) obračajo. Prostor obračališča je namenjen tudi za umestitev ekološkega otoka.

Ukinitev vodohrana je predvidena v roku pol leta oziroma, ko se vzpostavi delovanje vodnega vira Vinkov vrh.

 3  H.S.

Predlagam, da se znotraj območja OPPN, v sklopu gradbenih parcel, dopušča gradnja bazena.

 Stališče: Pripomba je že smiselno upoštevana.

 Obrazložitev: V 10. členu je opredeljeno, da so za namen predvidenih posegov po tem OPPN v območju urejanja, kjer je dovolj razpoložljivega prostora, tudi tam, kjer ni površine za gradnjo stavb, dovoljene gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov v povezavi z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje skladno z opredeljeno namensko rabo oz. vsebino območja oz. če so namenjene/i dejavnostim v območju.

V 59. členu (tip GE: hm) – splošna določila urejanja Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk, Uradni list RS, št. 55/201 je opredeljeno, da je na stanovanjskih površinah (SS) dovoljena tudi gradnja bazena za kopanje, kot nezahtevnega objekta.

 

Pripravili:

Topos:
mag. Mateja Kaudek, univ.dipl.inž.arh.

Občina Žužemberk:
mag. Samo Jakljič, univ.dipl.inž.geod. 

Novo mesto, 15.11.2017

Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ_končna