Suša 2017

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-20/2017-82-DGZR, z dne 14.8.2017, Občina Žužemberk poziva vse oškodovance iz območja Občine Žužemberk, da lahko prijavijo nastalo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji nastalo zaradi posledice suše v letu 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le ta večja kot 30%. Oškodovanci  morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov) in da se prizadete površine nahajajo na območju Občine Žužemberk.

Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki ga dobite na občini, na kmetijsko svetovalni službi ali na www.zuzemberk.si

Za vložitev vloge mora imeti vlagatelj urejen KMG-MID na dan 15.7.2017.

Izpolnjene vloge je potrebno dostaviti na Občino Žužemberk do petka, 1.9.2017.

 

Obvestilo o zbiranju vlog
Obrazec_2_
Dodatna tabela za oceno škode
Navodila za izpolnjevanje obrazca 2
Priloga 5_Seznam kmetijskih pridelkov na katerih se ocenjuje škoda