Ukinitev javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja naslednjo

ODLOČBO

Nepremičnina parc.št. 2832/5, k.o. 1440 Sela pri Hinjah je na podlagi pravnomočne odločbe št. 478-5/2014-3, z dne 7.3.2014 javno dobro lokalnega pomena – javna cesta v lasti Občine Žužemberk.

Ukinitev javnega dobra