Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 popr.), 126/07, 108/09, 57/2012 in 110/2013), v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO

Nepremičnina katastrske občine 1434 Gornji Križ parcele 1231/2 (ID 1287180) je na podlagi pravnomočne odločbe št.: 478-5/2014-3, z dne 27.3. 2014, javno dobro lokalnega pomena – javna cesta oz. pot v lasti Občine Žužemberk.

Odvzame se status javnega dobra nepremičnini katastrske občine 1434 Gornji Križ parcele 1231/2 (ID 1287180).

Po pravnomočnosti te odločbe bo Občina Žužemberk, podala pri pristojni zemljiški knjigi zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe o javnem dobrem na nepremičnini iz 1. točke tega izreka.

Na nepremičnini iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, matična številka: 1358383000.

Odločba