Ukinitev statusa javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (URL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07,  108/09, 57/2012 in 110/213), v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednji

ODLOČBI

    • Nepremičnina parc. št. 610/321, k.o. 1443 – Dvor je na podlagi pravnomočne odločbe številka 478-5/2014-3, z dne 7.3.2014  javno dobro lokalnega pomena  – javna cesta v lasti Občine Žužemberk.
    • Nepremičnina parc. št.1247/3, k.o. 1434 – Gornji Križ je na podlagi pravnomočne odločbe številka 478-5/2014-3, z dne 27.3.2014 javno dobro lokalnega pomena  – javna cesta v lasti Občine Žužemberk.

Ukinitev statusa javnega dobra

Ukinitev statusa javnega dobra