Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 popr.), 126/07, 108/09, 57/2012 in
110/2013), v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO

Nepremičnina parc. št. 2812/1, k.o. Sela pri Hinjah (ID6479207), je na podlagi pravnomočne odločbe
št.: 478-5/2014-3, z dne 7.3. 2014, javno dobro lokalnega pomena – javna cesta v lasti Občine
Žužemberk.

Odvzame se status javnega dobra nepremičnini parc. št. 2812/1, k.o. Sela pri Hinjah (ID6479207).
Po pravnomočnosti te odločbe bo Občina Žužemberk, podala pri pristojni zemljiški knjigi
zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe o javnem dobrem na nepremičnini iz 1. točke tega izreka.

Na nepremičnini iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, matična številka: 1358383000.

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra