Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

Na podlagi 56. in v skladu z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 ZUJF) in Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk, št. 100-2/2008-1, z dne 27. 2. 2015, s spremembami, v nadaljevanju Pravilnik) Občina Žužemberk objavlja

javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave

Skladno Pravilnikom, je to uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma izobrazba pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • pridobljena funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri in druga specialna znanja,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (usposabljanje je možno opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (izpit se lahko opravi najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje direktorja občinske uprave zajema:

 • načrtovanje, vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela v občinski upravi,
 • vodenje upravnega postopka na 1. stopnji,
 • izvajanje najzahtevnejših in ključnih nalog občinske uprave ter sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev,
 • pripravljanje splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejema župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • vodenje in odločanje o informacijah javnega značaja,
 • koordiniranje priprave programov za pridobitev finančnih sredstev iz drugih virov,
 • sodelovanje in koordinacija pri izdelavi programov razvoja posameznih gospodarskih javnih služb,
 • izdelovanje letnih programov ter spremljanje in nadzor nad porabo sredstev,
 • koordinacija pri pripravi investicijskih programov,
 • nadziranje postopkov oddaje javnih naročil,
 • zbiranje podatkov in analiziranje ekonomskega razvoja občine,
 • nadzor nad izvedbo popisov škod in izvedbe sanacij,
 • priprava osnutka proračuna in finančnih načrtov skladov,
 • sprotno spremljanje porabe proračunskih sredstev,
 • skrb za zakonitost finančnega poslovanja
 • vodenje evidenc,
 • skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom.

Prijava mora vsebovati:

 1. življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe nevede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil,
 2. opis oz. vizijo delovanja občinske uprave,
 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 4. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 5. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 6. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 7. pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri in druga specialna znanja,
 8. pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
 9. pisno izjavo kandidata:
 • da je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov iz 9. točke iz uradnih evidenc.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter po potrebi s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja.

Izbrani kandidat bo naloge na delovnem mestu direktor občinske uprave  opravljal v nazivu  višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za položajno uradniško delovno mesto direktor občinske uprave za določen čas, za dobo petih (5) let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Žužemberk, na naslovu Grajski trg 33, 8360 Žužemberk in na terenu na območju občine Žužemberk.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj«, na naslov: OBČINA ŽUŽEMBERK, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk  in sicer najkasneje do 26. 5. 2017.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po roku za zbiranje prijav.

Informacije o izvedbi javnega natečaja in delovnim področjem daje g. Vlado Kostevc na tel. št.: 07 38 85 184.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Več o pogojih Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave (003)