Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost

OPN Občine Žužemberk:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118520#!/Odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-Obcine-Zuzemberk-(OPN-Zuzemberk)

Stanovanjska cona Klek:

  • Odlok o zazidalnem načrtu | več…
  • Načrt stanovanjske cone | več…

Ministrstvo za okolje in prostor:

Sistem PISO – Prostorski informacijski sistem občin :
Sistem omogoča preverjanje statusa zemjišča glede na planske dokumente preko interneta, namesto pregledovanja zahtevnih kart.

 

 

VODOOSKRBA

Na območju Občine Žužemberk je cca 57,2 km vodovodnega omrežja. Od tega je že preko 30 km v celoti amortiziranega in le ta je v pretežnem obsegu še iz azbest cementnih cevi. Nekateri odseki omrežja so stari preko 50 let, močno dotrajani in kot taki neustrezni za zagotavljanje nemotene oskrbe. Občina Žužemberk se s pitno vodo oskrbuje iz medobčinskega vodovoda Globočec, z nahajališčem v občini Ivančni Gorici ter iz vrtine v Gornjem Križu.

Medobčinski vodooskrbni sistem je razdeljen v dve višinski coni, nizko in visoko cono. Prva oz. nizka cona oskrbuje naselja vzdolž doline reke Krke, ki se razprostirajo do kote 300 m.n.m. Vsa naselja, ki se razprostirajo v južnem predelu Občine Žužemberk nad koto 300 m.n.m. pa vse do kote 530 m.n.m. pa se oskrbujejo iz visoke cone.

Področje Občine Žužemberk je geografsko zelo razgibano, naselja segajo od 180 do 550 m.n.m., zato je potrebno vodo prečrpavati za višinsko razliko 320 m. Omrežje je staro in je močno dotrajano. Posledica tega so velike vodne izgube (preko 50%) in visoki obratovalni stroški vodovodnega sistema (2,58 KW/m3 načrpane vode ).

Rešitev te problematike je možno zagotoviti s projektom Suhokranjski vodovod s katerim bi Suha krajina pridobila primerno oskrbo s pitno vodo iz kvalitetnih vodnih virov. Gre za zahteven projekt, katerega cilj je ustrezna in kvalitetna oskrba s pitno vodo prebivalcev Suhe krajine, s tem pa tudi prebivalcev Občine Žužemberk.

– Problematika vodooskrbe | več…

KOMUNALNE STORITVE

Cene komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk so določene s sklepom, ki ga je Občinski svet potrdil na redni seji, dne 23. 5. 2019.

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk | povezava

 

POGREBNA DEJAVNOST

  • Pogrebne storitve, Marija Novak s.p. | več…
  • Odlok o izvajanju pokopališke službe | več…
  • Odlok o koncesiji za pogrebno dejavnost | več…
  • Odlok o pokopališkem redu | več…

NVATLAS

Fotografski posnetki kateregakoli slovenskega kraja. Storitev je brezplačna, potrebno se je le registrirati.

Internet: gis.arso.gov.si