Turistična taksa

TURISTIČNA in PROMOCIJSKA TAKSA v Občini Žužemberk, od 1. 6. 2019 naprej.

Turistična in promocijska taksa v Občini Žužemberk se plačuje na nočitev in jo plača turist – zavezanec. Turistično in promocijsko takso pobirajo pravne osebe, samostojni podjetniki, zasebniki, posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

 

Turistična in promocijska taksa za nočitev je ………. 1,50 €

Turistična taksa znaša za odrasle na nočitev ………. 1,20 €

Promocijska taksa znaša za odrasle na nočitev ………. 0,30 €

 

Polovična skupna turistična in promocijska taksa znaša 0,75 € na nočitev za odraslo osebo. 

Polovično skupno takso plačujejo:

 • osebe, ki prenočujejo v kampih,
 • osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih kočah in podobnih nastanitvenih obratih(ribiški, lovski,…)
 • osebe, ki prenočujejo v zidanicah,
 • osebe, ki so člani turističnih društev v okviru TZS s potrjeno člansko izkaznico za tekoče leto

 

Oproščeni plačila turistične in promocijske takse so:

 • otroci do 7 leta
 • udeleženci programov in njihovih vodij oziroma mentorjev, ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, športa, sociale za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. maja, v ostalem obdobju se taksa plača
 • udeležence mednarodnih programov in njihovih vodij oziroma mentorjev, katerih izvedbo sofinancira občina (šteje se program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj 3 tujih držav),
 • udeležence mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača občina,
 • osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost, …
 • udeležence in mentorje humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,
 • osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine,
 • osebe, ki so člani slovenskih državnih reprezentanc,
 • udeleženci državnih tekmovanj,
 • osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome

 

Turistično in promocijsko takso se skupaj plačuje do 25. v mesecu za pretekli mesec, na podračun Občine Žužemberk:

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA ŽUŽEMBERK

številka:  0139 3845 0000 026

sklic na:         19 >>DŠ<< – 07129

 

Turistična in promocijska taksa v občini Žužemberk od 1. 6. 2019 dalje