Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Stroškovnik
 5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Žužemberk
Naslov: Grajski trg 33
Pošta: 8360 Žužemberk
Telefon: 07 3885 180
Fax: 07 3885 181
E-naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
Župan: Jože Papež
Odgovorna uradna oseba: Tomaž Hrastar, direktor
Datum prve objave kataloga: 02. 02. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 26. 11. 2020 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zuzemberk.si
Druge oblike kataloga: fizična oblika v prostorih občinske uprave
Pravna podlaga:

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: v spletnem brskalniku uporabi privzet iskalnik – bližnjica je kombinacija tipk Ctrl + F

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje občine: pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

 • Župan občine Žužemberk
 • Občinski svet Občine Žužemberk
 • Nadzorni odbor Občine Žužemberk
 • Občinska uprava Občine Žužemberk
 • Občinska volilna komisija Občine Žužemberk

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • kabinet župana
 • občinska uprava

Organigram:

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavodi:

 • Zdravstveni dom Novo mesto, ZP Žužemberk (Jurčičeva ulica 32, 8360 Žužemberk)
 • Osnovna šola Žužemberk (Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk)
 • Osnovna šola Prevole (Prevole 32, 8362 Hinje)
 • Vrtec Sonček ( Jurčičeva 41, 8360 Žužemberk)

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: Tomaž Hrastar, direktor

 

2.č Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: povezava
Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti: povezava
Predpisi lokalne skupnosti po letih: povezava
Uradno glasilo Občine Žužemberk: Uradni list republike Slovenije
Predpisi EU: povezava

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti: povezava
Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: povezava

 

2.e Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta: povezava
Seje občinskega sveta po letih: povezava

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov: povezava
Seznam programov: /
Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti: Koncept prostorskega razvoja turizma
Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb: /
Strategije, programi in načrti delovanja organov občine: /
Stališča, mnenja in študije: /

 

2.g Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: /
Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku: Pooblaščene uradne osebe 2020
Storitve občine (vloge in obrazci): /
Podatki o dostopnosti občinske uprave:

Uradne ure Občinske uprave Občine Žužemberk:

 • ponedeljek od 7.30 do 14.30,
 • sreda od 7.30 do 16.30,
 • petek od 7.30 do 13.00.

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN3: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

 

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

v prirpavi

 

2.j Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine: www.zuzemberk.si
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: www.zuzemberk.si

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: /
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu občine
 • dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

 • Neformalna zahteva
  • Ustna zahteva
  • Preko telefona
  • Po elektronski pošti
 • Formalna zahteva
  • Zahteva podana ustno na zapisnik
  • Pisna zahteva po pošti
  • Vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Žužemberk obcina.zuzemberk@zuzemberk.si
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: v času uradnih ur v prostorih občine
Delni dostop: /
Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja: povezava

 

4. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno z Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: povezava
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: /

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • vprašanja v zvezi zapisnikov in s magnetogramov sej občinskega sveta,
 • zapisniki občnih zborov občanov
 • vprašanja v zvezi izgradnje cestne in komunalne infrastrukture v obrtno-industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku,
 • prihodki od komunalnih prispevkov
 • izvedba postopkov javnega naročanja in izbira izvajalcev