Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračun
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Žužemberk za mandatno obdobje 2018 – 2022 je v naslednji sestavi:

1. Branka Blatnik Budganja vas, Žužemberk predsednica
2. Valerija Vidmar Jama 40, Dvor namestnica predsednice
3. Stanka Novinc Prapreče 16b, Žužemberk

 


Seje – vabila in zapisniki

Vabilo 1. sejaZapisnik 1. seja
Vabilo 2. sejaZapisnik 2. seja
Vabilo 3. sejaZapisnik 3. seja
Vabilo 4. sejaZapisnik 4. seja
Vabilo 5. sejaZapisnik 5. seja
Vabilo 6. sejaZapisnik 6. seja
Zapisnik 1. izredna seja

 

Sklepi

Sprejeti sklepi

 

Letni program dela in poročila

Letni plan dela 2019
Letni plan dela 2019 – sprememba

Letno poročilo o delu 2019
Poročilo o opravljenem nadzoru 2019

Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žužemberk 2020
Letni plan dela 2020
Končno poročilo o opravljenem nadzoru 2020
Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru 2020

 

Poslovnik

Poslovnik nadzornega odbora