Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračun
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Žužemberk za mandatno obdobje 2018 – 2022 je v naslednji sestavi:

1. Slavka Vidic Drašča vas 5, Zagradec predsednica
2. Valerija Vidmar Jama 40, Dvor
3. Stanka Novinc Prapreče 16b, Žužemberk

 


Seje

Vabila

Zapisniki

Zapisnik

Sklepi

Sklep

Letni program dela

Letni program

Končno poročilo o nadzoru 2019

Poročilo

Poslovnik

Poslovnik nadzornega odbora