Odločba o odvzemu javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (URL RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (104/05 popr.), 126/07, 108/09, 57/2012 in 110/2013, 17/14 -ZUOPŽ, 22/14 – odl. US in 09/15) v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti naslednje ODLOČBE:

1. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini katastrske občine 1443 Dvor parcela 2505/1 (ID 6700252).
2. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini katastrske občine 1441 Veliko Lipje parcela 2745/4 (ID 6653815).
3. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini katastrske občine 1439 Hinje parcela 1642/9 (ID 154856), katastrske občine 1439 Hinje parcela 1642/10 (ID 2841244).
4. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini katastrske občine Hinje parcela 1642/17 (ID 6701873).

Odločba Dvor
Odločba Veliko Lipje
Odločba Hinje
Odločba Hinje