Namera o prodaji nepremičnin

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (URL RS, št. 34/2011), s spremembami in dopolnitvami), namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

parc. št. 157/1, 159/3 k.o. Brezova Reber.

Pogodba za navedeni nepremičnini se sklene neposredno z zainteresiranimi strankami.

Namera o prodaji nepremičnin