Namera o prodaji nepremičnin

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk objavlja, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami in dopolnitvami), namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo:

  • parc.št. 1012/95, parc.št. 1012/72, parc.št.486/0, vse k.o. Veliko Lipje, v deležu 1/5,
  • parc.št. 620/12 in parc.št. 620/13, k.o. Sela pri Hinjah,
  • parc.št. 1247/3, k.o. Gornji Križ,
  • parc.št. 1895/67 in parc.št. 1887/3, obe k.o. Šmihel pri Žužemberku,
  • parc.št. 401/6, parc.št. 401/8, parc.št. 401/10 in parc.št. 401/12, vse k.o. Žužemberk.

Pogodbe za navedene nepremičnine se sklene neposredno z zainteresiranimi strankami.

Namera o prodaji nepremičnin