Namera o prodaji nepremičnin in ustanovitvi stavbne pravice

Občina Žužemberk, Grajski trg 33,  Žužemberk objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (URL RS, št. 34/2011), s spremembami in dopolnitvami), namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

  • parc. št. 155/6, k.o. Brezova Reber,
  • parc. št. 2832/5, k.o. Sela pri Hinjah

in ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini

  •  parc. št. 1714/122, k.o. Žvirče.

 

Pogodba za navedene nepremičnine se sklene neposredno z zainteresiranimi strankami.

Namera o prodaji nepremičnin in ustanovitvi stavbne pravice