Podelitev statusa javnega dobra

Občina Žužemberk, Občinska uprava, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi 21. člena  Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.: 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US, 19/15), v povezavi Zakonom o cestah (Uradni list RS, št.: 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US, 46/15),v zadevi podelitve statusa grajenega javnega dobra, naslednjo

ODLOČBO

Podeli se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini:

Št.

1

PARCELNA ŠTEVILKA

1972/1 (ID5986219)

 

1436 PARCELA

Žužemberk

cesta  

Več:
Podelitev statusa javnega dobra