Zbiranje vlog oškodovancev za posledice suše

Zbiranje vlog oškodovancev za posledice suše

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR, z dne 12.8.2022, Občina Žužemberk poziva vse oškodovance iz območja Občine Žužemberk, da lahko prijavijo nastalo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledice suše v letu 2022.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le ta večja kot 30%. Oškodovanci  morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov) in da se prizadete površine nahajajo na območju Občine Žužemberk.

Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki ga dobite na občini, na kmetijsko svetovalni službi ali na www.zuzemberk.si.

Za vložitev vloge mora imeti vlagatelj urejen KMG-MID na dan 31.5.2022.

Izpolnjeno vlogo na obrazcu 2 je potrebno oddati na Občino Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni do petka, 23. 9. 2022.

K izpolnjeni vlogi priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in pripišite telefonsko številko.