Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Žužemberk v letu 2017

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 60/2015) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/2016) Občina Žužemberk objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŽUŽEMBERK V LETU 2017

 Občina Žužemberk razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017 višini 40.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine, Grajski trg 33 ali pošljejo na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, do vključno 5.5.2017 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – kmetijstvo 2017, ukrep št. ________!«.

Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

V primeru, da bo priliv sredstev v občinski proračun v letu 2017 manjši od načrtovanega, si Občina Žužemberk pridružuje pravico, da razdeli sredstva v manjšem obsegu od navedenih.

 

Vloga
javni razpis 2017

Pravilnik Uradni list