Javni razpis za podelitev priznanj občine Žužemberk

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŽUŽEMBERK
Občina Žužemberk zbira predloge za kandidate za priznanja, ki so se v letu 2016 izkazali s svojim delom in prispevali k prepoznavnosti, družbenemu, gospodarskemu in splošnemu razvoju, podeljujejo pa se v letu 2017:

1. Naziv častnega občana Občine Žužemberk se podeljuje posameznikom, občanom Občine Žužemberk, drugim državljanom RS, državljanom tujih držav za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Žužemberk.

2. Zlati grb Občine Žužemberk se podeljuje posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena ali skupini občanov oziroma pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Žužemberk. Podeljuje se eno priznanje.

3. Srebrni grb Občine Žužemberk se podeljuje posamezniku, skupini občanov, društvu ali drugi pravni osebi ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izrednem humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ali drugih posebnih priložnostih. Podeljuje se eno priznanje.

4. Bronasti grb Občine Žužemberk se podeljuje posamezniku, skupini občanov, društvu ali drugi pravni osebi za posebne uspehe in dosežke na področju življenja in dela, pomembne za občino in dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do soljudi. Podeljuje se eno priznanje.

5. Pisno priznanje se podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih področjih življenja in dela. Pisno priznanje se lahko podeli tudi ob posebnih priložnostih in slovesnostih.

6. Pisna zahvala občine se podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih področjih življenja in dela. Pisna zahvala se lahko podeli tudi ob posebnih priložnostih in slovesnostih.

 

Predlogi za podelitev priznanj morajo biti podani v pisni obliki in morajo vsebovati naslednje podatke:
• ime in sedež predlagatelja
• osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanja
• vrsto predlaganega priznanja
• podrobno utemeljitev predloga
• priporoča se tudi dokument, ki potrjuje navedbe v obrazložitvi.

Predloge s podatki in obrazložitvijo, predlagatelji posredujejo na naslov:
Občina Žužemberk, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, 8360 Žužemberk, Grajski trg 33, v zaprti ovojnici, z oznako “ZA PRIZNANJA OBČINE ŽUŽEMBERK”, do vključno 18. maja 2017, do 12. ure.
Kontaktna oseba je g. Jacques Gros, direktor občinske uprave (jacques.gros@zuzemberk.si).
Nepravilno označene ovojnice bodo zavrnjene in vrnjene pošiljatelju.

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk-Komisija za mandatna vprašanja