Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 116. Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB)

R A Z P I S U J E M 
redne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

 

I. Volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

II. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 3. september 2018.

III. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilni odbori.

IV. Razpis volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na www.zuzemberk.si.

 

Številka: 041-22/2018-1

Žužemberk, dne 29. 8. 2018

 

Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

 

Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje