Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

7.5.2015

Občina Žužemberk

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (URL RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US in 94/15-ZUUJFO) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (URL RS št.66/10-UPB), je župan občine Žužemberk dne 04.05.2015 sprejel

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA KAMNOLOM VRH PRI KRIŽU.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi.
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrh pri Križu