7. seja Občinskega sveta

V četrtek, 5. 3. 2020 je v sejni sobi občine Žužemberk potekala 7. seja Občinskega sveta. Ključne informacije s seje so naslednje:

Učenci OŠ Žužemberk pod mentorstvom Helene Smrke so nam predstavili interesno dejavnost robotike in projekt “Pustolovski park”, ki so ga izdelali v okviru  projekta ZUIP in se z njim uvrstili na državno tekmovanje.

Seznanili smo se z delovanje medobčinskega inšpektorata in redarske službe. Organ dobro deluje in občane predvsem opozarja in tako izdaja minimalno število glob. Občina je v preteklem letu za delovanje organa namenila 21.993,34 €. Delno je bil sofinanciran iz državnega proračuna (12.762,66 €) ter delno od glob (740,00 €).

Seznanili smo se in potrdili poslovni plan komunale Novo mesto d.o.o. Komunala bo novo vodovodno omrežje v poslovni najem sprejela v naslednjem letu. Občina Žužemberk bo iz proračuna tudi v tem letu namenila predvidoma 177.000 € subvencij.

Seznanili smo se z dosedanjimi aktivnostmi na področju sprememb in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2). Analiza pobud je bila izdelana septembra 2018 in nato opravljeni terenski pregledi. V marcu 2019 so bile izdelane strokovne podlage. Oktobra 2019 so bile pozvani pristojni organi za podajo prvih mnenj. Prva mnenja smo prejeli  februarja 2020. V naslednjih mesecih bo potekalo intenzivno usklajevanje z ministrstvi in ostalimi organi. Pričakovan rok za sprejem SD OPN 2 pred občinskim svetom je april 2021.

Sprejel smo letni program za gasilsko, kulturno in športno dejavnosti. Na podlagi sprejetega odloka bo v kratkem objavljen razpis za sofinanciranje dejavnosti (društev).

Sprejeli smo nove cene za predšolski program v OŠ Žužemberk. Nova ekonomska cena za I. starostno obdobje je 450,96 €, za II. starostno obdobje pa 377,38 €.

Sprejeli smo sklep o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante v ZP Žužemberk. Ker ZD Novo mesto ne more zagotoviti celotnega potrebnega programa na področju splošne medicine, se za 2,5 tima podeli koncesija in tako zagotovi splošnega zdravnika. Razpis bo objavljen v naslednjih dneh.

Imenovali smo uredniški odbor glasila Suhokranjske poti. Odgovorna urednica je Vesna Može, člani uredniškega odbora pa Jadranka Meglen, Vesna Blatnik, Tamara Plot, Tjaša Primc in Maša Kolar.

Sprejeli smo sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja zavod Jutro. Ob delavnikih bo subvencija občine 16,26 € ter 4,94 € strošek uporabnika. Ob nedeljah in praznikih bo subvencija občine 17,55 € ter 6,91 € za uporabnika. Ob drugih dela prostih dnevih bo subvencija občine 17,12 € ter 7,38 € za uporabnika. Delež sofinanciranja storitve en izmed največjih v državi.

Ključni aktualni projekti: nadaljevanje ceste skozi Dvor, rekonstrukcija ceste Dolga vas, ureditev platoja za gasilski poligon, začetek gradnje parkirišč pri vrtcu Sonček.

podžupan