Namera o najemu OIC Jama

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja namero o oddaji stavbnega zemljišča v najem po metodi neposredne pogodbe, in sicer za zemljišče:

  • parcelna številka 811/8 – del, k.o. Stavča vas 

Nepremičnina se odda v najem po metodi sklenitve neposredne najemne pogodbe.

Namera o najemu OIC Jama