Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2017

POVABILO

«SOFINANCIRANJE SUBVENCIJE OBRESTNE MERE PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU DOLENJSKE 2017«

Podlage za izvedbo Povabila »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2017« (v nadaljevanju: Povabilo) so:

1.1. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020:

 • Tematski cilj 3 Izboljšanje konkurenčnosti MSP in prednostne naložbe, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, pri čemer se kot utemeljitev za naložbe navaja ključna razvojna ovira za rast in razvoj podjetij – otežen dostop do finančnih virov, in kot spodbuda – oblikovanje ustreznih finančnih virov za ta namen, povečanje deleža inovativnih podjetij in dvig tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev ter izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti gospodarstva;

1.2. Regionalni razvojni program JV Slovenije za obdobje 2014-2020 (objavljen na spletnem naslovu www.rc-nm.si):

 • Specifični cilj 1.1. Vzpostavitev celovitega izvozno usmerjenega podjetniškega podpornega okolja JV Slovenije,
 • Ukrep 1.1.2. Podjetniško podporno okolje
 • Programski del: Gospodarstvo;

1.3. Pogodbe o sodelovanju občin v skupnem povabilu (v nadaljevanju: pogodba z občino), in sicer z:

 • Občino Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice,
 • Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
 • Občino Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna,
 • Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
 • Občino Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej,
 • Občino Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,
 • Občino Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan in
 • Občino Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

1.4. Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniškim kreditom na območju Dolenjske« (št. priglasitve: M001-1227319-2017).

Rok za oddajo vlog je do petka 20. 10. 2017, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti na naslov izvajalca:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

s pošto ali po prinosniku (pravočasna vloga), ali skenirana elektronsko po e-pošti na naslov miljana.balaban@rc-nm.si. V kolikor sporočilo ne prispe pravočasno, ni odgovornost na strani izvajalca, ampak na strani prijavitelja. Prijavitelj je dolžan preveriti, če je e-pošta prispela pravočasno.

Vloge, ki bodo prispele po tem roku, so nepravočasne in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2017
Vloga – prijava na povabilo
Vzorec pogodbe – SOM