Občinska uprava o sklepih zbora občanov glede obrtne cone Klek

Občinska uprava o sklepih zbora občanov glede obrtne cone Klek

Občinska uprava Občine Žužemberk se je seznanila s sklepi, ki so bili sprejeti na zboru občanov, 23. aprila 2024, in jih podrobno preučila. Skladno s statutom občine z ugotovitvami seznanja širšo javnost. Ob tem tudi izpostavlja pojasnila glede nekaterih pomembnih postopkovnih odločitev, kot so cena prodanih zemljišč in obveznosti kupca glede sanacije brežine.

 

Kronologija dogajanja

OPPN za Obrtno cono Klek ima naravo splošnega akta in je kot tak zavezujoč zakonski predpis. Sprejet je bil že leta 2016 v času županovanja Franca Škufce brez glasu proti. V tem OPPN je opredeljeno, katere dejavnosti se lahko izvajajo na tem področju, med njimi tudi gradnja objektov za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov. Tako kot je ustaljena praksa je bil dokument sprejet na podlagi javne razgrnitve, kjer pa na ta dokument ni bilo pripomb. Očitek, da bi bili javnost in občinski svetniki zavedeni, torej ne drži, naloga občinskih svetnikov pa je, da poznajo zadeve, o katerih odločajo in glasujejo. Z namenom zaokrožitve obrtne cone, je občina dokupila parcele od Anice Mamič po ceni 1,97 EUR/m2 (skupna pogodbena vrednost 10.023,00 EUR) in Lois Sedlašek po ceni 1,52 EUR/m2 (skupna pogodbena vrednost 4.022,37 EUR). Občina Žužemberk je 14. 4. 2016 kupila večji del zemljišč v Kamnolomu od družbe Vinet v skupni vrednosti 80.000 EUR in sicer po ceni 1,53 EUR/m2.

V nadaljnjem postopku je občina skladno s pristojnostmi in obvezami pri podjetju Topos d.o.o. naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo gospodarske in javne infrastrukture na platoju, slednje je nujen predpogoj za vsako gradnjo. V njej je izpostavljena tudi nujna ureditev brežine kot pogoj za nadaljnjo gradnjo. Ocenjena vrednost ureditve brežine znaša 700.000,00 EUR. Ker gre za visok strošek, ki ga občina ne more pokriti iz lastnih sredstev, saj zato nima zagotovljenih proračunskih sredstev, je to obveznost v dražbenih pogojih za prodajo predmetne nepremičnine, prenesla na kupca.  S prodajo nepremičnim družbi Eltim d.o.o. je občina tako kot kupnino za prodane nepremičnine dobila samo vrednost nepremičnin in še vrednost sanacije brežine. Dejansko plačilo ali vrednost, iztržena na dražbi, tako skupno znaša 758.720 EUR. Občini namreč ne bo potrebno izvesti sanacije brežine v vrednosti del 700.000 EUR, saj je to obveznost prenesla na kupca.

Tako je Občina prodala nepremičnine po bistveno višji ceni od nakupne vrednosti!

Prodajna vrednost, ki jo plača Eltim d.o.o., dejansko znaša 25,84 EUR (upoštevajoč obveznost sanacije brežine), nakupna vrednost teh nepremičnin pa povprečno približno 1,6 EUR/m2

Občina je tako nepremičnine prodala za 24,24 EUR/m2 dražje, kot jih je kupila.

Ob tem velja poudariti, da je občina pred tem, v času županovanja Franca Škufce, nepremičnine, kupila od podjetja Vinet d.o.o., gradbeništvo in turizem, v času ko je bil OPPN že v pripravi, pa s pogodbo ni predvidela sanacije brežine na breme prodajalca, oz. je to obveznost predvidela zgolj v primeru inšpekcijske odločbe, ki pa nikoli ni bila izdana, prav tako pa podjetje Vinet d.o.o. finančno ni sposobno izvesti tako obsežnih del, kar je bilo Občini v času sklepanja pogodbe znano oz. bi ji moralo biti znano. Dejstvo je, da je občina že takrat vedela, da bo morala brežino sanirati, če bo želela izgradnjo cone, pa zato ni poskrbela pri prodaji nepremičnin in je kljub temu kupila degradirano zemljišče po cca 1,6 EUR/m2 ob dejstvu, da se je tega stroška morala zavedati.

 

Sklepi zbora občanov

Na zboru občanov, 23. aprila 2024, so bili sprejeti štirje sklepi. Skladno s statutom Občine Žužemberk javnost seznanjamo, da se sklep št. 1 kot poziv nanaša na podjetje Eltim d.o.o. in ga kot takega občinska uprava ne more upoštevati in se z njim zgolj seznanja. Občinska uprava se seznanja tudi s sklepom št. 2 in pri tem pojasnjuje, da mora občina skladno z zakonom, ki ureja prostor, pri podaji mnenja na pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati prostorski akt občine (OPPN) in podati mnenje v skladnosti s prostorskim aktom. Občina ne more podati negativnega mnenja, v kolikor je projektna dokumentacija skladna s prostorskim aktom, saj bi bila v nasprotnem občina in odgovorna oseba občine za svoje nezakonito dejanje odgovorna. Na podlagi sklepa št. 3 občinska uprava sicer lahko pripravi predlog spremembe OPPN za poslovno cono Klek  z dodatnim členom, ki bo določal prepoved gradnje objektov za predelavo gradbenih odpadkov in objektov, namenjenih za sežiganje odpadkov v poslovni coni Klek in tako pripravljeni predlog posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Žužemberk. Pri tem pa Občinska uprava Občine Žužemberk zbor občanov opozarja, da je predlagani sklep neskladen z 155. členom Ustave RS, po katerem zakoni in drugi predpisi ter splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Učinek za nazaj lahko po drugem odstavku 155. člana Ustave RS, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice, določi samo zakon. Občinska uprava je pri tem dolžna spoštovati predlog zbora občanov ter tak predlog predlagati v sprejem občinskemu svetu, pri tem pa je dolžna opozoriti na njegovo nezakonitost in protiustavnost ter odškodninsko odgovornost občine za primer, da bi družba Eltim d.o.o., na katere že pridobljene pravice se tak sklep nanaša, uveljavljala morebitno odškodninsko odgovornost. Občinska uprava se seznanja s sklepom št. 4 in bo z njim seznanila Občinski svet Občine Žužemberk. Glede sklepa št. 5 se ugotavlja, da je bil že izvršen.