Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Občina Žužemberk izdaja na podlagi 23. člena v povezavi z 213. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 — uradno prečiščeno besedilo 14a/05 popr.), 126/07, 108/09, 57/2012 in 110/2013), v upravni zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO

Nepremičnina parc. št. 1633/32, k.o. 1442 Stavča vas je na podlagi pravnomočne odločbe št.: 478- 5/2014-3, z dne 7.3. 2014, javno dobro lokalnega pomena —javna cesta v lasti Občine Žužemberk. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini parc. št. 1633/32, k.o. 1442 Stavča vas. Po pravnomočnosti te odločbe bo Občina Žužemberk, podala pri pristojni zemljiški knjigi zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe o javnem dobrem na nepremičnini iz 1. točke tega izreka.

Na nepremičnini iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Več na Namera o ukinitvi statusa javnega dobra