Posredovanje predlogov kandidatov za sodnike porotnike

Okrožno sodišče v Novem mestu nas je obvestilo, da je stekel postopek za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/16. Za Občino Žužemberk je glede na število prebivalcev možno predlagati 3 kandidate za sodnike porotnike. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja bo obravnavala predloge in jih v roku posredovala na Okrožno sodišče v Novem mestu.

Naloga sodnika porotnika je sodelovati pri delu sodišča v tričlanski sodni poroti in razsojati o vsebinah iz sodnih obravnav. Mandat sodnika porotnika je 4 leta, sodelovanje v sodnih porotah pa častno in ni honorirano.

Za sodnika porotnika je lahko na osnovi 42. člena Zakona o sodiščih imenovan državljan RS starejši od 30 let, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Kandidat naj bi imel poznavanje področja dela z mladoletniki ali drugih področij.

Pri predlaganju kandidatov je potrebno izpolniti obrazec — izjava kandidata, priložiti pisno potrdilo o državljanstvu in izjavo predlaganega kandidata. Prosimo Vas, da imena kandidatov posredujete do vključno 05.03.2016, do 12. ure, na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, v zaprti ovojnici s pripisom ‘za sodnike porotnike — NE ODPIRAJ’.

Posredovanje predlogov kandidatov za sodnike porotnike