Učinkovitejše ločevanje in zbiranje komunalnih odpadkov

Učinkovitejše ločevanje in zbiranje komunalnih odpadkov

Ločevanje odpadkov je v zadnjem desetletju postalo pomemben del posameznikovega življenjskega sloga, tako na slovenski kot tudi na evropski ravni. Po večini zavržemo stvari, ki smo jih uporabljali manj kot polovico leta.

V vseh osmih dolenjskih občinah ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, kljub dokaj jasni zakonodaji, s katero so predpisane minimalne zahteve za ravnanje s temi odpadki, še vedno ni učinkovito in je daleč pod pričakovanji. Osnovni vzrok za problem nepravilnega odlaganja odpadkov je v malomarnosti ljudi. Za odpadke, katere proizvedemo je potrebno prevzeti odgovornost in za njih temu primerno priskrbeti. Odpadke proizvajamo občani sami, zato smo zanje odgovorni in je prav, da zanje tudi ustrezno poskrbimo.

Trenutno ima podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. vzpostavljen integralni sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (združitev več gospodinjstev na enem zbirnem oziroma prevzemnem mestu, od koder izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke).

Podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. si prizadeva k povečanju deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov, znižanju deleža odloženih mešanih komunalnih odpadkov ter doseganju ciljev navedenih v Programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov Republike Slovenije. V ta namen smo pripravili strategijo učinkovitejšega ločevanja komunalnih odpadkov, s ciljem povečanega deleža ločeno zbranih frakcij ter zmanjševanju količin odloženih odpadkov. Nova strategija uvaja individualni način zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga v nekaterih občinah že uvajamo kot pilotni projekt. Individualni način zbiranja, ki ga nekateri tudi poimenujejo »od vrat do vrat«, in ga je v Sloveniji uspešno uvedlo že kar nekaj občin, temelji na individualnem zbiranju, pri čemer ima vsako gospodinjstvo eno ali več lastnih posod. Individualni način zbiranja odpadkov se uvaja v samostojne hiše, večstanovanjski objekti imajo še vedno skupna zbirna oziroma prevzemna mesta.

Cilj, da bomo izboljšali ločevanje odpadkov, nam lahko uspe le s sodelovanjem občank in občanov, ter spremembo sistema zbiranja komunalnih odpadkov. Prepričani smo, da nam bo s skupnim sodelovanjem uspelo vzpostaviti učinkoviti sistem ločevanja odpadkov in izboljšati ter povečati ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.

V tabeli si lahko ogledate navodila za pravilno ločevanje odpadkov.

Dr. Damjan Balabanič, vodja Sektorja splošna komunala