Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu v času covdi-19

SPIRIT Slovenija je objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2  (JPG-COVID19/2).

Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki:

  • so imela na dan 12.3.2020 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti: I 55, I 56, N 79.110, N 79.120, N 82.300, R 90.010, R 90.020
  • so imela na dan 12. 3. 2020 vsaj enega zaposlenega ali samozaposlenega, in vsaj enega zaposlenega oz. samozaposlenega na dan oddaje vloge
  • niso prejemniki sredstev po javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, objavljenem 16. 11. 2020
  • nimajo neplačanih zapadlih finančnih obveznosti do FURS (na dan oddaje vloga) in nimajo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Oddaja vlog je elektronska, prijava je že aktivna. Kvota sredstev, ki so na razpolago za ta razpis je omejena (36, 2 mio eur), zato je pomemben vrstni red oddaje vlog. Skrajni rok za oddajo vlog 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

 

Pozivna dokumentacija

 

Več informacij in pomoč pri priprave vloge lahko dobite na točki SPOT Svetovanje JV Slovenija.