Namera za sklenitev neposredne pogodbe za Loko

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za Loko

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za oddajo dela zemljišča za obdobje turistične sezone načeloma od 1. maja 2021 do 30. septembra, vsako leto, za 3 leta, za opravljanje začasne gostinske dejavnosti v času turistične sezone na:

  • delu zelenice imenovan Loka ob reki Krki, na parc. št. 376 k.o. Žužemberk, del površin za oddih in rekreacijo, v omejenem območju, v izmeri cca 700,00 m2 (skica območja).
  • Zainteresirani ponudniki, ki imajo registrirano dejavnost podajo naslednjo dokumentacijo na obrazcih, in sicer:
    • Izjava o interesu,
    • podatki o ponudniku,
    • opisom ponudbe
    • delno izpolnjen in parafiran osnutek najemne pogodbe.

Ponudbo se poda na originalnih obrazcih v zaprti ovojnici, z napisom ”Ne odpiraj – Loka”, ki se jo vloži pisno na Občini Žužemberk v času uradnih ur oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine:

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, najkasneje do torka 20. 4. 2022.