Oskrba s pitno vodo Suhe krajine

Oskrba s pitno vodo Suhe krajine

Občine Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk so pristopile k reševanju problematike oskrbe s pitno vodo v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«.

Predmetni projekt zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 tako, da prispeva k doseganju specifičnega cilja »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo in z izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev.

 

Operacija »Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine« je bila odobrena dne 28. 8. 2015 s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko Odločitvijo o podpori št. 6-1-2/SK/0.

 

Cilji operacije:

  • Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk
  • Zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na vodovodni sistem v občinah Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk
  • Večje število prebivalcev, ki bodo oskrbovani iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom

 

Upravljalci javne komunalne infrastrukture zgrajene s pomočjo operacije:

  • Hydrovod d.o.o. za občino Kočevje,
  • Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. za občino Dobrepolje in
  • Komunala Novo mesto d.o.o. za občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.